Dąbrowa Górnicza, Śląskie

Dom | 2 315 325 zł | 326,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej


Aleksandra Michalak - Tłomak


Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza


tel. 322626470 / fax. 322626470


Sygnatura: KM 186/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak - Tłomak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 125, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Karsowska 48, 41-300 M. Dąbrowa Górnicza, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA GÓRNICZA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/00006385/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 52307m2, składająca się z działek o numerach:
850/1 - powierzchnia 40906m2
850/2 - powierzchnia 11401m2.
Działka 850/1 częściowo zabudowana:
- budynkiem mieszkalnym nr ew. 1934 o powierzchni użytkowej 326,30m2
- budynkiem niemieszkalnym nr ew. 1936 o powierzchni 458m2
- budynkiem niemieszkalnym nr ew. 1935 o powierzchni 63m2
- budynkiem niemieszkalnym nr ew. 1937 o powierzchni 84m2
Działka 850/1 częściowo ogrodzona. Budynek mieszkalny 1934 z częścią niemieszkalną 1935 - budynek wolnostojący, dwie kondygnacje nadziemne, pozwolenie na budowę z 1998 r., budynek nie oddany do użytkowania, budynek 1935 planowany jako garaż - dobudowany do północnej ściany budynku mieszkalnego, stan surowy otwarty. Program użytkowy budynku mieszkalnego: piwnice 149,20m2, parter 181,90m2, poddasze 139,70m2.
Budynek niemieszkalny 1936 wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny, o funkcji magazynowej, związanej pierwotnie z produkcją rolniczą. Według kartoteki budynków powierzchnia zabudowy 458,00m2, według pomiarów 243,44m2 - duża różnica wynika z wydłużonych o około 3 metry połaci dachu na całej długości budynku.
Budynek niemieszkalny 1937 - wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny, gospodarczo - inwentarski, kurnik. Powierzchnia zabudowy 84,00m2.
Dom mieszkalny w środku wykończony, na zewnątrz nieotynkowany.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXVIII/778/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.06.2014 r. teren działki o numerze 850/1 opisany jest symbolami 2MN/ZP - powierzchnia około 19100m2, 8ZL - powierzchnia około 2500m2, 1ZL1 - powierzchnia około 19306m2, zaś teren działki o numerze 850/2 opisany jest symbolem 1ZL.
Według treści księgi wieczystej działki 850/1 i 850/2 - niezabudowane.


Suma oszacowania wynosi 3 087 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 315 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 308 710,00 zł. . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można wpłacić na rachunek komornika: 27105013601000009031730022 ING BANK Śląski SA


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Aleksandra Michalak - TłomakImage things

Dąbrowa Górnicza , Śląskie

142 147 zł | 4 pokoje | 60,20 m2 | 4 piętro

  • cena: 142 147 zł
  • 2 361 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza , Śląskie

45 825 zł | Kawalerka | 36,04 m2 | 2 piętro

  • cena: 45 825 zł
  • 1 272 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza , Śląskie

244 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 244 500 zł
  • 244 500 za m2