Bełchatów, Łódzkie

Mieszkanie | 109 200 zł | 3 pokoje | 60,60 m2

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie


Marcin Włodarczyk-Działkowski


Kancelaria Komornicza, Okrzei 45, Bełchatów, 97-400 Bełchatów


tel. 44 6322621 / fax. 44 6322621


Sygnatura: Km 48/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Marcin Włodarczyk-Działkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy os. Okrzei 6/137, 97-400 Bełchatów, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00039776/4.


Suma oszacowania wynosi 145 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Bełchatowie 74105019371000002266787593.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin Włodarczyk-DziałkowskiImage things

Bełchatów , Łódzkie

147 750 zł | 3 pokoje | 69,71 m2

  • cena: 147 750 zł
  • 2 119 za m2
Image things

Bełchatów , Łódzkie

224 100 zł | 62,70 m2

  • cena: 224 100 zł
  • 3 574 za m2
Image things

Bełchatów , Łódzkie

140 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 140 000 zł
  • 140 000 za m2