Pikulice, podkarpackie

Mieszkanie | 32 792 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,65 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Mariusz Stasiak


Kancelaria Komornicza, Moniuszki 10, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 166786752 / fax. 166786752


Sygnatura: KMP 4/10


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ,Pikulice, 37-700 Przemyśl, dla którego SĄD REJONOWY PRZEMYŚL VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 121 w Pikulicach (obręb ewidencyjny Pikulice) w gminie Przemyśl, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Sprzedaży podlega również związany z własnością w/w lokalu udział w prawie własności nieruchomości wspólnej (wynoszący 1564/10000 części) którą stanowi grunt - działka nr 280/8 położona w Pikulicach w obrębie Pikulice, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal znajduje się na parterze w budynku trzyrodzinnym, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym. Przedmiotowy lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, spiżarni, przedpokoju oraz łazienki z ubikacją (wc). Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 33,22m.kw.


Suma oszacowania wynosi 43 723,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 792,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 272,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62102042740000110200026146.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mariusz StasiakImage things

Pikulice, podkarpackie

29 149 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,22 m2

  • cena: 29 149 zł
  • 877 za m2