Granowiec, Wielkopolskie

Dom | 146 174 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim


Marek Gil


Kancelaria Komornicza, Plac Rowińskiego 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski


tel. 62 592 82 96 / fax. 62 592 82 99


Sygnatura: Km 541/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 65, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Wiejska 2,Granowiec, 63-435 Sośnie, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00006109/4.


Suma oszacowania wynosi 194 898,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 173,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 489,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek GilImage things

Piła , Wielkopolskie

3 281 900 zł | 2 211,47 m2

  • cena: 3 281 900 zł
  • 1 484 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

204 116 zł | 3 pokoje | 62,90 m2 | Parter

  • cena: 204 116 zł
  • 3 245 za m2
Image things

Kalisz , Wielkopolskie

91 610 zł | 43,49 m2

  • cena: 91 610 zł
  • 2 106 za m2