Śrem, Wielkopolskie

Mieszkanie | 135 225 zł | 2 pokoje | 77,64 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Śremie


Paweł Wośko


Kancelaria Komornicza, ul. Franciszkańska , Śrem, 63-100 Śrem


tel. 61 28 30 794 / fax. 61 28 41 560


Sygnatura: Km 2898/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Śremie z siedzibą przy ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Poznańska 20/4B, 63-100 Śrem, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1M/00044099/1.


Suma oszacowania wynosi 180 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Śremie mieszczącym się pod adresem: ul. Franciszkańska 4, Śrem, 63-100 Śrem.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Paweł WośkoImage things

Śrem , Wielkopolskie

76 493 zł | 2 pokoje | 45,50 m2

  • cena: 76 493 zł
  • 1 681 za m2
Image things

Śrem , Wielkopolskie

64 425 zł | 2 pokoje | 49,20 m2

  • cena: 64 425 zł
  • 1 309 za m2
Image things

Śrem , Wielkopolskie

80 025 zł | 2 pokoje | 37,50 m2

  • cena: 80 025 zł
  • 2 134 za m2