Brodnica, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 80 667 zł | 3 pokoje | 68,80 m2 | 2 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy


Damian Stachowski


Kancelaria Komornicza, Kamionka 16, Brodnica, 87-300 Brodnica


tel. 056 649 86 86 / fax. 056 649 86 86


Sygnatura: Km 642/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Sądowa 5, 87-300 Brodnica, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Mazurska 18/7, 87-300 Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00044436/8.


Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy 65 9484 1150 2221 0026 1300 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Damian StachowskiImage things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

969 000 zł | 1 110,32 m2

  • cena: 969 000 zł
  • 873 za m2
Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

1 191 870 zł | 1 110,62 m2

  • cena: 1 191 870 zł
  • 1 073 za m2
Image things

Brodnica , Kujawsko-Pomorskie

115 000 zł | 62,44 m2

  • cena: 115 000 zł
  • 1 842 za m2