Gdańsk, Pomorskie

Dom | 654 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku


Piotr Majdziński


Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38, Gdańsk, 80-840 Gdańsk


tel. 0583223148 / fax. 0583223148


Sygnatura: Km 2791/10


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A/E 1.10A, 80-802 , odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ul.Przełom 1, 80-643 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00079222/9.
Opis nieruchomości:
działka nr 11 obszarze 0.1813 ha będąca w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089r zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym o kubaturze 2940m3. Budynek został wpisany do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod nr rejestru A -1183.


Suma oszacowania wynosi 872 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 654 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O.Gdańsk 48 12405400 1111 0000 4918 8255.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
20.03.2019 10:00 - 10:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Piotr MajdzińskiImage things

Gdańsk , Pomorskie

5 000 000 zł | 1 177,00 m2

  • cena: 5 000 000 zł
  • 4 248 za m2
Image things

Gdańsk , Rudniki

92 250 zł | Kawalerka | 35,80 m2

  • cena: 92 250 zł
  • 2 577 za m2
Image things

Gdańsk , Stogi

194 060 zł | 69,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 194 060 zł
  • 2 780 za m2