Górno, Świętokrzyskie

Obiekt | 3 300 000 zł | 675,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 51/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13475.


Syndyk masy upadłości Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach, w toku
postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 138/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział
Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wytwórni Mas Bitumicznych w Górnie, wchodzącej w skład masy upadłości - w drodze Przetargu (Aukcji). Zorganizowana część przedsiębiorstwa podlegająca sprzedaży obejmuje:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w miejscowości Górno (powiat kielecki), na którą składają się działki: nr 2053/1 o powierzchni 3597 m2, 2053/2 o powierzchni 1951 m2 , 2053/3 o powierzchni 18631 m2 , o łącznej powierzchni 2,4179 ha, i prawa własności budynków znajdujących się na ww. nieruchomości w postaci jednokondygnacyjnego budynku administracyjno-warsztatowegoo powierzchni zabudowy 675 m2 , budynku magazynowego (wiaty) o powierzchni zabudowy 288 m2, budynku portierni o powierzchni zabudowy 25 m2 oraz budynku magazynu paliw o powierzchni zabudowy 21 m2, wraz, dla których to Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadziKsięgę Wieczystą nr KI1L/00060734/9, wraz z budowlami
i instalacjami wskazanymi w załączniku nr 1 do regulaminu, a szczegółowo opisane w operacie szacunkowymdotyczącym określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Górnie, gminaGórno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, stanowiącej dz. ew. nr 2053/1, 2053/2i 2053/3 z dnia 3 września 2018 r. oraz informacji dodatkowej z dnia 29 grudnia 2018 r.,
sporządzonym przez mgr inż. Artura Olczaka;
b) ruchomości, wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu, szczegółowo opisane w dokumencie „Opis i oszacowanie nieruchomości i ruchomości Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości” z dnia 13.09.2018 r. wraz w 3 erratami (uzupełnieniami) sporządzonym przez dr Edytę Piątek.
Pełen wykaz wchodzących do przedmiotu Przetargu (Aukcji) składników majątkowych jest zawarty w ogłoszeniu na stronie
www.kprd.com.pl
Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 3.300.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto - sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).
Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek masy upadłości Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach.
Oferty należy składać do Sędziego komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu ofert do Sądu.
Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpoznawana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 138/18 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowegow Kielcach mieszczącego się w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali numer XXV, o godzinie 1200.
Osoby zainteresowane udziałem w Przetargu (Aukcji) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu Przetargu (Aukcji), zapoznać się z regulaminemw Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaja w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207, po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: [email protected] oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, a także na stronie Upadłego - www.kprd.com.pl. Oględziny nieruchomości i ruchomości objęte przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się.

Szczegółowe warunki Przetargu (Aukcji), zawierające wykaz składników majątkowych, wyłączenia, ograniczenia i wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawarte są wyłącznie w Regulaminie Przetargu (Aukcji) dostępnym między innymi na stronie www.kprd.com.pl

Ponadto syndyk masy upadłości informuje o Przetargu (Aukcji) następujących ruchomości: 1) Recyckler WR2000 Wirtgen, 2) Rozsypywacz Streumaster SW 10TA wraz z zaczepem do rozsypywacza Streumaster SW 10TA. Oferta zakupu ruchomości winna zostać złożona do Sędzi komisarz, na Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce, w terminie do 1 kwietnia 2019 r. (w przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu daty i godziny wskazanej powyżej decyduje
dotarcie przesyłki zawierającej ofertę do Sądu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2019 r., o godz. 1130,
w sali XXV budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce. Oględziny Przedmiotu Przetargu (Aukcji) są możliwe po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 41 202 02 62 lub e-mail [email protected] Ceny minimalne netto, wysokości wadium, a także szczegółowe informacje o Przetargu (Aukcji) są zawarte w Regulaminie sprzedaży zamieszczonym na stronie www.kprd.com.pl.
Z Regulaminem sprzedaży można się zapoznać także w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25-312 Kielce, a także w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaja, ul. Warszawska 34 lok. 207, 25-312 Kielce, a także po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 41 202 02 62 lub e-mail: [email protected]

Image things

Górno , Świętokrzyskie

239 668 zł | 176,76 m2

  • cena: 239 668 zł
  • 1 356 za m2