Załuski, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 912 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 51/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13473.

Syndyk masy upadłości w upadłości z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Załuski, w gminie Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, należącej do upadłego, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr OL1N/00019660/2. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą dwie działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 3/10, o powierzchni 0,0839 ha oraz 16/51, o powierzchni 7,1867 ha.
Operat szacunkowy, regulamin przetargu oraz informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym są do wglądu w biurze syndyka przy ul. Gronostajowej 4 w Gdańsku (tel. 58 302-39-45) oraz w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w godzinach urzędowania Sądu.
Cena wywoławcza wynosi 912.000,00 zł.
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 marca 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-
-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, lub przesłać na adres tegoż Sądu listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania). W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wadium. Szczegółowe informacje zostały zawarte w regulaminie przetargu.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 1 kwietnia 2019 roku, godz. 1300, sala B 65, w budynku
Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10.

Image things

Załuski , Mazowieckie

278 539 zł | 1,00 m2

  • cena: 278 539 zł
  • 278 539 za m2