Stasi Las, Mazowieckie

Dom | 535 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 535 500 zł
 • Miasto: Stasi Las
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 535 500 zł
 • Ulica: Główna 42a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 53 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26654X62423671
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-12 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 51/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13444.


Syndyk masy upadłości , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt X GUp 617/18 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 6/7 o pow. 800 m2 , położonej przy ul. Głównej 42A w miejscowości Stasi Las, gm. Serock, pow. legionowski, zabudowanej murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW WA1L/00052273/6. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania.
Cena wywoławcza wynosi 535.500 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych).
Wadium w wysokości w wysokości 53.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) należy wpłacić na rachunek
bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 06 89230008 01313745 30120001, z dopiskiem „Przetarg -
sygn. akt X GUp 617/18 STASI LAS” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania
ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.
Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji.
Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca
jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 617/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym X GUp 1013/17 STASI LAS” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 kwietnia 2019 roku, o godzinie 1300, w budynku Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119.
Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji
(przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Beatę Flaherty, z dnia 24 października 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 617/18 w czytelni Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Image things

Grójec , Mazowieckie

70 000 zł | 34,54 m2

 • cena: 70 000 zł
 • 2 027 za m2
Image things

Warszawa , Żoliborz

667 275 zł | 4 pokoje | 105,80 m2 | 4 piętro

 • cena: 667 275 zł
 • 6 307 za m2
Image things

Piaseczno , Mazowieckie

1 392 333 zł | 526,00 m2

 • cena: 1 392 333 zł
 • 2 647 za m2