Łapino, Pomorskie

Dom | 122 960 zł | 48,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 122 960 zł
 • Miasto: Łapino
 • Powierzchnia: 48,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 2 562 zł
 • Ulica: Kmicica 6
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 12 296 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26653X62421329
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-29 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 50/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13113.


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postępowania upadłościowego sygn. akt VI GUp 16/18/S, w trybie art. 320 w zw. z art. 4912 Prawa upadłościowego, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki położonej w Łapinie przy ul. Kmicica 6, w Gminie Kolbudy, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 103/5, o powierzchni 100 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 48 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczystąo nr GD1G/00101372/9.
Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi 122.960,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące
dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Oferty należy składać do dnia 29 marca 2019 roku osobiście w Biurze Podawczym, VI Wydziału Gospodarczego Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529); w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treściąprzed otwarciem koperty; kopertę należy zaadresować: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz S.S.R. Aleksandra Stefanowska, sygn. akt VI GUp 16/18/S, z dopiskiem „PRZETARG”. Wymagane wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: upadły - Agnieszka Holender syndyk, nr rachunku 91 1240 5400 1111 0010 7927 8787.
Wskazaną wysokość wadium należy wnieść najpóźniej w dniu29 marca 2019 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin
wpłaty uznawany będzie termin wpływu wadium na rachunek bankowy.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 2 kwietnia 2019 roku o godzinie 1330 w sali B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 w Gdańsku.
Regulamin przetargu dostępny jest w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Struga 16 lok. 116. Szczegółowe informacje nt. przedmiotu przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej [email protected] lub pod numerem telefonu
572 320 737.
Każdy oferent ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przetargu

Image things

Gdańsk , Osowa

18 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 18 750 zł
 • 18 750 za m2
Image things

Gdańsk , Rudniki

92 250 zł | Kawalerka | 35,80 m2

 • cena: 92 250 zł
 • 2 577 za m2
Image things

Gdańsk , Młyniska

183 000 zł | 3 pokoje | 59,78 m2 | 3 piętro

 • cena: 183 000 zł
 • 3 061 za m2