Lusowo, Wielkopolskie

Dom | 491 925 zł | 198,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski - kancelaria komornicza: 60-774 Poznań, ul. Śniadeckich 50/2, działając na podstawie art. 952 kpc, art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 16-05-2019 o godz. 13:30
w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości opisanej jako: (nieruchomość gruntowa zabudowana - lewy segment) usytuowanej pod adresem 61-853 Lusowo, ul. Wierzbowa 37b, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00127198/4 należącej do:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składa się z działki nr 127/4 o powierzchni 466 m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu prostokątnego oraz płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość została ogrodzona od strony zabudowanych działek nr 133/1 i 129 m.in. płotem z siatki handlowej na słupkach stalowych, od strony drogi dojazdowej płotem drewnianym na podmurówce i słupkach z cegły klinkierowej, natomiast od strony działki 127/3 nieruchomość nie jest ogrodzona. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna (na działce), wodna (na działce), kanalizacyjna (na działce), gazowa (na działce). W tylnej części nieruchomości znajduje się lewy segment budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 198 m2. Dojście i dojazd do budynku został utwardzony kostką brukową, a pozostały obszar porośnięty jest roślinnością ruderalną. Budynek budowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje nadziemne – parter oraz poddasze użytkowe, kryty dachem wielospadowym. Budynek funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: parter – 126,4 m2 przedsionek, korytarz, schody, WC, pom. gospodarcze, pokój, salon, kuchnia i garaż; poddasze użytkowe – 71,6 m2, komunikacja, łazienka, pokój, garderoba, pokój, garderoba, pokój, łazienka.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 655 900,00zł.
Cena wywołania wynosi: 491 925,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 65 590,00zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Kancelaria Komornicza, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 2442/17, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze wysokość rękojmi komornik sądowy rekomenduje wpłaty kwoty 65 590,00 zł. przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego j/w.
Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 5234/17/1), w godzinach urzędowania sekretariatu tj.
Poniedziałek 7:45 - 13:30 14:00 - 15:30 16:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:45 - 12:45 14:00 - 15:15
lub w kancelarii komorniczej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Image things

Lusowo , Wielkopolskie

478 425 zł | 126,40 m2

  • cena: 478 425 zł
  • 3 785 za m2