Otmuchów, Opolskie

Dom | 53 387 zł | 73,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Piotr Pełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 203, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Ligota Wielka 48,Ligota Wielka, 48-385 Otmuchów, dla której SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00070202/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z wolnostojącego, murowanego budynku mieszkalnego nr 48. Budynek posiada dach dwuspadowy kryty dachówką. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne drewniane. Budynek wymaga remontu. Powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 73,00 m2. Do ustalenia powierzchni użytkowej budynku z braku możliwości pomiaru, albowiem właściciele nieruchomości byli nieobecni; przyjęto dane uzyskane w Urzędzie Gminy Otmuchów. Położenie nieruchomości jest średnie, działka jest zarośnięta, zaniedbana położona w obniżeniu terenu, utrudniony wyjazd, brak oznak użytkowania. Stan techniczny oraz standard wykończenia i wyposażenia budynku na podstawie oględzin zewnętrznych przyjęto jako mierny. Stan zagospodarowania całej nieruchomości tak gruntu jak i budynku określono jako mierny.

Suma oszacowania wynosi 80 081,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 387,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 008,10 zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, bezpośrednio w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski 06 1050 1490 1000 0005 0296 4166.

W kancelarii komorniczej wolno przeglądać operat szacunkowy nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Piotr Pełka

Image things

Otmuchów , Opolskie

98 000 zł | 2 pokoje | 59,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 98 000 zł
  • 1 650 za m2