Warszawa, Ochota

Mieszkanie | 778 500 zł | 122,93 m2

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Marek Wojtczak Kancelaria Komornicza w Warszawie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-04-2019 roku o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 229, odbędzie się


pierwsza licytacjaOgraniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 6, położonego w mieście Warszawa, przy ul. Grójeckiej 40 o powierzchni użytkowej 122,93 m2, będącego w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” Urzędników Państwowego Banku Rolnego, składającego się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Wskazane prawo znajduje się na drugim piętrze budynku i wg treści księgi wieczystej jego przeznaczenie to: lokal mieszkalny. Dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00454760/6. Nieruchomość stanowi własność


Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 1 038 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj: 778 500,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 103 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 17-04-2019 roku w gotówce w Kancelarii Komornika lub na rachunek bankowy komornika: 17124010531111001076898041 z dopiskiem "rękojmia WA1M/00454760/6". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po upływie wyznaczonego terminu wadium nie będzie przyjmowane.


Nieruchomość wolno będzie oglądać w dniu 15-04-2019 roku w godzinach 18:30 - 19:00. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Warszawa , Bemowo

309 203 zł | 4 pokoje | 83,53 m2 | 4 piętro

  • cena: 309 203 zł
  • 3 702 za m2
Image things

Warszawa , Wawer

1 324 076 zł | 223,60 m2

  • cena: 1 324 076 zł
  • 5 922 za m2
Image things

Warszawa , Wilanów

492 675 zł | 3 pokoje | 84,50 m2 | 4 piętro

  • cena: 492 675 zł
  • 5 830 za m2