Ropa, Małopolskie

Dom | 78 248 zł | 134,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Tomasz Wróżek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Łosie, 38-312 Ropa, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/00041987/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 334 o pow. 0,05 ha oraz 335/1 o pow. 0,02 ha położonej w miejscowości Łosie, posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr NS1G/00041987/3. Działka nr 335/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-handlowym o pow. 134,50 m2, parterowy częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym z przeprowadzonym częściowym remontem w 2014 roku oraz przeprowadzoną dobudową w technologii murowanej i adaptacją części budynku na sklep branży spżywczo-przemysłowej.

Suma oszacowania wynosi 104 330,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 248,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 443,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: IDEA BANK S.A. 61 1950 0001 2006 2704 9347 0001 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Wróżek

Image things

Ropa , Małopolskie

69 554 zł | 134,50 m2

  • cena: 69 554 zł
  • 517 za m2