Giżycko, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 126 135 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski zastępca asesor Bohdan Makowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2019 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy Warszawska 28, 11-500 Giżycko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Świdry , 11-500 Giżycko, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/00008992/1.

Suma oszacowania wynosi 168 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 135,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 818,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 69 12405787 1111 0000 5759 9391.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Wądołowski zastępca asesor Bohdan Makowski

Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

70 000 zł | 21,30 m2

  • cena: 70 000 zł
  • 3 286 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

200 000 zł | 38,93 m2

  • cena: 200 000 zł
  • 5 137 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

200 000 zł | 38,93 m2

  • cena: 200 000 zł
  • 5 137 za m2