Grabów, Łódzkie

Dom | 480 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie przy ul. Staszica 3, w sali nr VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy w miejscowości Grabów przy ul. Górskiej 18, gm. Żychlin, dla którejSąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/00020921/0.
stanowiącej:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem mieszkalnym nieużytkowanym, inwentarsko- gospodarczym, garażowym, gospodarczym (stodoła), inwentarsko- gospodarczym - działka nr 118 o powierzchni 11,04 ha. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą.

Suma oszacowania wynosi 720 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 480 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 74 10901304 0000 0001 1236 5403.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej w ramach postępowania egzekucyjnego może być wyłącznie rolnik indywidualny, podmiot wskazany w art. 2a ust. 3 pkt.1 ustawy albo inny podmiot, który uzyskał zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia przed licytacją dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej pod rygorem wyłączenia od udziału w przetargu.
Nieruchomość można oglądać w dni powszednie w od godz. 09:00 do godz. 15:00 przez okres dwóch tygodni poprzedzających licytację zaś protokół opisu i oszacowania , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wpólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Image things

Krośniewice , Łódzkie

130 500 zł | 2 pokoje | 51,60 m2 | Parter

  • cena: 130 500 zł
  • 2 529 za m2
Image things

Łódź , Widzew

150 177 zł | 2 pokoje | 46,03 m2 | Parter

  • cena: 150 177 zł
  • 3 263 za m2
Image things

Piotrków Trybunalski , Łódzkie

123 525 zł | 2 pokoje | 66,22 m2 | Parter

  • cena: 123 525 zł
  • 1 865 za m2