Nawojowa, Małopolskie

Obiekt | 212 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy dr Juliana Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 206, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Frycowa, 33-335 Nawojowa, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00049626/2.

Suma oszacowania wynosi 318 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 875,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ S.A. 33203000451110000001080770.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Artur Kłonica

Image things

Chełmek , Małopolskie

171 294 zł | 93,20 m2

  • cena: 171 294 zł
  • 1 838 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

22 250 zł | 11,59 m2

  • cena: 22 250 zł
  • 1 920 za m2
Image things

Chrzanów , Osiedle Młodości

109 522 zł | 3 pokoje | 66,62 m2 | Parter

  • cena: 109 522 zł
  • 1 644 za m2