Żary, Lubuskie

Lokal użytkowy | 163 333 zł | 90,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika:położonego przy Podchorążych 22, 68-200 Żary, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00035456/3.Suma oszacowania wynosi 245 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach 45 10205460 0000 5102 0005 9212. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu w aktach Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

Komornik Sądowy

Michał Kupny

Image things

Żary , Lubuskie

89 000 zł | 187,73 m2

  • cena: 89 000 zł
  • 474 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

129 750 zł | 3 pokoje | 80,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 129 750 zł
  • 1 607 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

782 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 782 250 zł
  • 782 250 za m2