Rowy, Pomorskie

Obiekt | 339 723 zł | 115,13 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku JAN MACIEJEWSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Bałtycka 45, 76-212 Rowy, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00035132/7.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntową, działkę zabudowaną, obszar 0,0108 ha, zabudowaną budynkiem użytkowym o pow. 115,13m2 z wiatą o pow.46,20m2

Suma oszacowania wynosi 452 964,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 339 723,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 296,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika najpóźniej w przeddzień licytacji albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyplaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można także uiścić na rachunek kancelarii komornika PKO BP SA I O. Słupsk 76 10204649 0000 7202 0008 6082 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika tj. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejstru gruntów itp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

NASZE LICYTACJE TAKŻE NA : www.komornikslupsk.pl


Komornik Sądowy


JAN MACIEJEWSKI

Image things

Słupsk , Pomorskie

30 946 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 946 zł
  • 30 946 za m2
Image things

Liniewo , Pomorskie

11 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 11 333 zł
  • 11 333 za m2
Image things

Sztutowo , Pomorskie

528 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 528 750 zł
  • 528 750 za m2