Łódź, Bałuty

Mieszkanie | 135 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Dorota Najder na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Kościuszki 107, 90-001 Łódź, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Kochanowskiego Jana 1/3/201, 91-469 Łódź, dla którego SR dla Łodzi - Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 270687/6.

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 14105014611000002270803915.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107, Łódź, 90-001 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dorota Najder

Image things

Łódź , Śródmieście

7 952 115 zł | 2 803,10 m2

  • cena: 7 952 115 zł
  • 2 837 za m2
Image things

Łódź , Górna

310 000 zł | 93,23 m2

  • cena: 310 000 zł
  • 3 325 za m2
Image things

Łódź , Polesie

135 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 135 000 za m2