Zielona Góra, Lubuskie

Mieszkanie | 108 953 zł | 2 pokoje | 48,60 m2

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Pl Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Węgierska 22/9, 65-001 Zielona Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór o oznaczeniu ..
Opis nieruchomości:
półdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. Węgierskiej 22/9 w Zielonej Górze, dla ww. prawa nie ma urządzonej księgi wieczystej. Właściciel lokalu posiada udział w nieruchomości gruntowej objętej KW ZG1E 78124/8 w wysokości 4860/688000. Lokal mieszkalny nr 9 znajduje się w południowym narożu ww. budynku i składa się z: 2 pokoi,kuchni, przedpokoju, łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu: 48,6 m.kw., stan dobry.

Suma oszacowania wynosi 145 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 952,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 527,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 68 1020 5402 0000 0002 0113 0632.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Pl Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Norbert Piskorz

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

4 830 000 zł | 1 283,96 m2

  • cena: 4 830 000 zł
  • 3 762 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

190 000 zł | 108,00 m2

  • cena: 190 000 zł
  • 1 759 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

205 000 zł | 3 pokoje | 65,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 205 000 zł
  • 3 154 za m2