Bobowo, Wola

Lokal użytkowy | 41 000 zł | 28,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 41 000 zł
 • Miasto: Bobowo
 • Powierzchnia: 28,10 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 459 zł
 • Ulica: Kolejowa 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 100 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 26630X62367463
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-08 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/115/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, sala nr 226.
Przedmiot przetargu:
Zbycie nieruchomości położonej w Bobowie przy ul. Kolejowej 5, woj. pomorskie, na którą składa się prawo własności lokalu użytkowego nr 1 o pow. 28,10 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 62,00 m2 (wc o pow. 0,90 m2, piwnica o pow. 9,90 m2, 4 pomieszczenia gospodarcze w bud. gospodarczym nr 1 o łącznej pow. 45,60 m2 i pomieszczenie gospodarcze w bud. nr 2 o pow. 5,60 m2) oraz udziałem wynoszącym 432/1000 w częściach wspólnych budynków, urządzeń infrastruktury i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 211/4 o pow. 0,1135 ha, obręb:
Bobowo wraz z ustanowieniem odrębnej własności lokalu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla działki nr 211/4 Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr GD1A/00056393/5, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako współużytkownik wieczysty działki gruntu oraz współwłaściciel budynków i urządzeń.
W dziale I-O widnieją dwie wzmianki:
1) Dz.KW./GD1A/4097/18/1-2018-06-01, 7:50:00 – „odłączenie części lub całości nieruchomości i założenie dla niej nowej KW” a dotyczy założenia nowej KW dla lokalu mieszkalnego nr 2, który został sprzedany 28.05.2018.
2) DZ.K. GDA1A/4151/18/1-2018-06-04, 11:28:55 – sprostowanie oznaczenia / obszaru nieruchomości W dziale III widnieje wzmianka Dz.KW./GD1A/4099/18/1-2018-06-01, 7:53:11 – wpis służebności gruntowej a dotyczy wpisania służebności drogi koniecznej (prawa przechodu i przejazdu) przez działkę nr 211/3, stanowiącą drogę wewnętrzną na rzecz każdoczesnych współużytkowników wieczystych działki gruntu nr 211/4 i współwłaścicieli budynków: mieszkalnego i niemieszkalnych.
Działy IV wolny od wpisów.
Lokal nie został dotychczas prawnie wyodrębniony, tzn. nie ustanowiono jego odrębnej własności, a tym samym nie założono dla niego oddzielnej księgi wieczystej. Wyodrębnienie lokalu nastąpi przy sporządzaniu aktu notarialnego.
Cena wywoławcza: 41 000,00 zł netto
Wadium: 4 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
§ 1
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4.100,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem nr postępowania: „1002/KNO/115/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 08.04.2018 r.

Image things

Częstkowo , Pomorskie

180 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 180 000 za m2
Image things

Liniewo , Pomorskie

11 333 zł | 1,00 m2

 • cena: 11 333 zł
 • 11 333 za m2
Image things

Lublewo , Pomorskie

388 139 zł | 1,00 m2

 • cena: 388 139 zł
 • 388 139 za m2