Głowno, Łódzkie

Obiekt | 40 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 40 000 zł
 • Miasto: Głowno
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 40 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26629X62365121
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-12 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania
1010/KNO/109/2019
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie ul. Armatnia 14 - pok. nr 12.
Przedmiot przetargu:
zbycie nieruchomości położonej w Głownie w woj. łódzkim, na którą składa się:
prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 1/15 obręb G-6 o pow. 0,0883 ha wraz z prawem własności zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Cena wywoławcza: 40.000,00 zł netto
Wadium: 4.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w
dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek
VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia. .
§ 1
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
1) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1010/KNO/109/2019” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 12.04.2019 r.

Image things

Głowno , Łódzkie

40 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 40 000 zł
 • 40 000 za m2