Człuchów, Pomorskie

Mieszkanie | 140 000 zł | 58,68 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Człuchów
 • Powierzchnia: 58,68 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 2 386 zł
 • Ulica: Szczecińska 29
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26606X62311255
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-10 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
PO TRZECIM PRZETARGU
Zarząd Powiatu Człuchowskiego, działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 98 poz. 1535) zmienionej Uchwałą nr XX/134/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1977), Uchwały Nr 460/43/2018 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
ogłasza o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00
W w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1


Lokal mieszkalny nr 3
położony na II piętrze Pomieszczenia przynależne: piwnica 58,68 m2 oraz garaż 19,60 m2 Udział w nieruchomości wspólnej: 33/100 (grunt i pomieszczenie z licznikami) Człuchów, ul. Szczecińska

1. Terminy przeprowadzonych przetargów, zakończonych wynikiem negatywnym: - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony: 31.07.2018 roku. - Drugi przetarg ustny nieograniczony: 15.10.2018 roku. - Trzeci przetarg ustny nieograniczony: 18.02.2019 roku.
2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach można składać w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r.
3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; - datę sporządzenia zgłoszenia; - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
4. Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży należy wpłacić w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 roku na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Banku Spółdzielczym w Człuchowie nr 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, ustalonego jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczkę pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu Zarząd Powiatu Człuchowskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
6. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru, w pokoju nr 303 w godzinach funkcjonowania urzędu. Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia": http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.monitorurzedowy.pl/
7. Zarząd Powiatu Człuchowskiego zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Image things

Człuchów , Pomorskie

500 000 zł | 606,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 825 za m2