Kępice, Pomorskie

Dom | 11 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 11 000 zł
 • Miasto: Kępice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 11 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26605X62308913
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-08 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ Burmistrz Kępic zgodnie z art.37 ust.1, art.38, art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).

OGŁASZA: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Podgóry, dla których Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SLIM/00010526/0.
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Podgóry. Na nieruchomości posadowiona część budynku mieszkalnego jednorodzinnego o złym stanie technicznym. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną. Teren działki ze spadkiem w kierunku drogi,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach przy ul. Niepodległości 6 w sali ni 203 w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 12:00 .Wadium należy wpłacać do dnia 08 kwietnia 2019 roku

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST: UWAGA! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wymaganego wadium na działkę z podaniem jej numeru. Wadium należy wnieść przelewem na konto: B.S Ustka o!Kępice nr 10 9315 1043 0040 3768 2000 0030. Za datę wpływu wadium uznaje się wpływu środków na w/w rachunek bankowy. Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości na konto wskazane w protokole z przeprowadzonego przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej sprzedaży ponosi kupujący. Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej – w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w określonym dniu i godzinie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości. Burmistrz Kępic ma prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone pod adresem internetowym www.kepice.pl, http://www.bip.kepice.pl. Szczegółowe informacje w/w nieruchomości oraz regulamin przetargu, dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kępicach ul. Niepodległości 6 pok. nr 105 lub pod nr tel. (59) 857-66-21 wew.38
Magdalena Morska
URZĄD MIEJSKI W KĘPICACH ul. Niepodległości 6. 77-230 Kępice
T: 59 857 66 21 do 23 F:59 857 66 24 E: [email protected]
NIP: 839-29-19-729 REGON: 000529114 www.kepice.pl

REGULAMIN
l-go przetargu ustnego nieograniczonego mia sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 118 o pow. 0,06 ha położonej w Podgórach. 1.Informacje o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kępicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kępicach na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Podgóry. 2.Przetarg przeprowadzi komisja, którą Burmistrz Kępic wyznacza w składzie: - Danuta Olejnik - przewodnicząca komisji - Irena Dzierżawska - członek komisji - Katarzyna Rossiwall – członek komisji - Olga Miśkiewicz-członek komisji - Małgorzata Laskowska - członek komisji 3.Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom informacje o danych wymienionych w wykazie oraz cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości, zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 4.Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół. 5.W przetargu mogą wziąć udział osuby fizyczne i prawne. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpiacenie wadium w kwocie i terminie podanyii w ogłoszeniu o przetargu i przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu. 7.Usiala się następujące kryteria przeprowadzenia przetargu: - licytacji podiega cena wywoławcza nieruchomości, - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tyin że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, - potwierdzenie ostatecznie zaoserowanej kwoty następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny przez przewodniczącego komisji, - przetarg wygrywa uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę, - przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przyliajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, 8. Wygrywający przetarg ma obowiązek dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. 9.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 10.Osobom, które nie wygrały przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w całości po przeprowadzonym przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 11.Wygrywajacy przetarg ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

BURMISTRZ KEPIO
Magdalenu Mlijewska
URZĄD MIEJSKI W KĘPICACH
T: 59 857 66 21 do 23 F:59 857 66 24 E: [email protected]
NIP: 839-29-19-729 REGON: 000529114 www.kepice.pl
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice

Image things

Czarne , Pomorskie

750 000 zł | 1 593,45 m2

 • cena: 750 000 zł
 • 471 za m2
Image things

Angowice , Pomorskie

173 250 zł | 178,00 m2

 • cena: 173 250 zł
 • 973 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

490 357 zł | 154,98 m2

 • cena: 490 357 zł
 • 3 164 za m2