Zator, Małopolskie

Dom | 160 500 zł | 122,23 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 160 500 zł
 • Miasto: Zator
 • Powierzchnia: 122,23 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 1 313 zł
 • Ulica: E. Orzeszkowej 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26603X62304229
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-22 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Zatora
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zatorze, przy ul. E. Orzeszkowej 6

I. Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Zatorze, przy ul. E. Orzeszkowej 6, obejmującej działkę 16/7 - obręb 3, o powierzchni 0,0745ha, będącej własnością Gminy Zator – KR1E/00024116/4.
Nieruchomość wg planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonym na planszy planu symbolem 3MN/U, w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu, zasad zagospodarowania nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym o łącznej pow. użytkowej 122,23m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł węglowy), wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Brak sieci gazowej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. E. Orzeszkowej, jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena nieruchomości 160500,00zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług (art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

II. Przetarg na nieruchomość odbędzie się w dniu 26 marca 2019r. i rozpocznie się o godz.9.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na nieruchomość jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00zł. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zatorze BS Zator, nr 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 do dnia 22 marca 2019r.
Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego uznania na koncie Urzędu Miejskiego.

III. 1.Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium uczestniczy w przetargu osobiście lub przez osobę do tego pisemnie upoważnioną, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej , jeżeli nabywca nabywałby nieruchomość na firmę.

2.Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.
Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

4.Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Zatora.

5.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.

6.Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny. Kontakt UM w Zatorze pok.108, tel.8412215 w. 19.
Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.zator.pl, BIP UM Zator (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM.

Oględziny nieruchomości (wraz z budynkiem) będącej przedmiotem przetargu w dniu 18 marca 2019r. w godz 800 -1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

258 342 zł | 3 pokoje | 61,51 m2 | 2 piętro

 • cena: 258 342 zł
 • 4 200 za m2
Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

261 967 zł | 2 pokoje | 77,70 m2

 • cena: 261 967 zł
 • 3 372 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

23 400 zł | 12,18 m2

 • cena: 23 400 zł
 • 1 921 za m2