Pabianice, Łódzkie

Mieszkanie | 140 000 zł | 4 pokoje | 99,72 m2 | 3 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 140 000 zł
 • Miasto: Pabianice
 • Powierzchnia: 99,72 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 1 404 zł
 • Ulica: Kościuszki 8
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26601X62299545
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-11 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Pabianic
na podstawie zarządzenia nr 7/2019/P z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Pabianicach przy
ul. Kościuszki 8/10 wraz ze sprzedażą 79/1000 części nieruchomości gruntowej stanowiącej
działkę nr 347 o pow. 420 m2
zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00008862/3.
Przedmiotowy lokal położony jest na III piętrze budynku i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki,
wc, pomieszczenia gospodarczego oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 99,72 m2
.
Cena wywoławcza – 140.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 900 w sali nr 4, parter Urzędu Miejskiego
w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Wysokość wadium: 14.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie
komisji przetargowej:
1) dowodu wpłaty wadium,
2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik
winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo
sporządzone przed notariuszem,
3) w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do
przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika
przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed
notariuszem,
4) w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto:
Urząd Miejski w Pabianicach Getin Noble Bank S.A. Nr 31 1560 0013 2473 5210 8000 0003 do
dnia 11 kwietnia 2019 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek
od zdeponowanej kwoty.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu
Miejskiego w Pabianicach.
W tytule przelewu należy podać adres lokalu, którego dotyczy przetarg.
Prezydent Miasta Pabianic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Osoby ustalone jako nabywcy zawiadomione zostaną w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nie stawi się
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta Pabianic
może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu i informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25, piętro II, pok. Nr 11. tel. 42 225-46-50,
42 225-46-03.

Image things

Pabianice , Łódzkie

1 627 500 zł | 2 124,23 m2

 • cena: 1 627 500 zł
 • 766 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

112 000 zł | 122,54 m2

 • cena: 112 000 zł
 • 914 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

155 000 zł | 2 pokoje | 48,57 m2 | 2 piętro

 • cena: 155 000 zł
 • 3 191 za m2