Pabianice, Łódzkie

Garaż | 22 000 zł | 15,53 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 22 000 zł
 • Miasto: Pabianice
 • Powierzchnia: 15,53 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 1 417 zł
 • Ulica: Wiejska 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 200 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 26600X62297203
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-11 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Pabianic
na podstawie zarządzenia Nr 5/2019/P z dnia 10 stycznia 2019r. ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego nr 9 położonego w Pabianicach przy
ul. Wiejskiej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 1/12 części nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 227/16 o pow.391m2
, zapisanej w księdze wieczystej LD1P/00015505/5.
Przedmiotowy boks garażowy jest murowany o powierzchni 15,53 m2
, w zabudowie szeregowej.
Cena wywoławcza boksu garażowego – 22.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2019r. - godz. 9.30 w sali nr 4, parter Urzędu Miejskiego
w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Wysokość wadium 2.200,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie
komisji przetargowej:
1. dowodu wpłaty wadium,
2. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik
winien on przedłożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo
sporządzone przed notariuszem
3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do
przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika
przetargu zgoda na nabycie boksu garażowego wyrażona przez drugiego współmałżonka przed
notariuszem
4. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto:
Urząd Miejski w Pabianicach Getin Noble Bank S.A. 31 1560 0013 2473 5210 8000 0003 do
dnia 11 kwietnia 2019r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek
od zdeponowanej kwoty.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu
Miejskiego w Pabianicach.
W tytule przelewu należy podać adres boksu garażowego, którego dotyczy przetarg.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 poz. 1758
z 2004r.).
Prezydent Miasta Pabianic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Osoba ustalona jako nabywca boksu garażowego zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Pabianic może odstąpić od zawarcia umowy
sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu i informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kościuszki 25, II piętro, pok. 14. Tel. (42) 22-54-650, (42) 22-54-603

Image things

Pabianice , Łódzkie

1 627 500 zł | 2 124,23 m2

 • cena: 1 627 500 zł
 • 766 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

155 000 zł | 2 pokoje | 48,57 m2 | 2 piętro

 • cena: 155 000 zł
 • 3 191 za m2
Image things

Pabianice , Łódzkie

155 000 zł | 2 pokoje | 48,57 m2 | 2 piętro

 • cena: 155 000 zł
 • 3 191 za m2