Łódź, Polesie

Mieszkanie | 122 925 zł | 2 pokoje | 45,00 m2 | 4 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w ŁodziKancelaria Komornicza, Wólczańska 73/2, 90-515 Łódź


tel. / fax.


Sygnatura: Km 137/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al.Kościuszki 107, 90-928 Łódź, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Długosza 29/31/45, 91-088 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00128861/0.


Suma oszacowania wynosi 163 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 925,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank lski 57 1050 1461 1000 0090 6423 3837.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Al.Kościuszki 107, 90-928 Łódź.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy
Image things

Łódź , Śródmieście

166 500 zł | 2 pokoje | 57,63 m2 | 11 piętro

  • cena: 166 500 zł
  • 2 889 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

7 952 115 zł | 2 803,10 m2

  • cena: 7 952 115 zł
  • 2 837 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

28 000 zł | 36,65 m2

  • cena: 28 000 zł
  • 764 za m2