Darłowo, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 237 900 zł | 131,80 m2 | Parter

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Grzegorz Mrowiński


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin


tel. 943420973 / fax. 943420973


Sygnatura: Km 695/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 4A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Emilii Plater 30, 76-150 Darłowo, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00100649/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 131,80 m2 wraz z udziałem 3533/10000 w nieruchomości wspólnej położony na pierwszej i drugiej kondygnacji (lokal dwupoziomowy) w budynku w zabudowie wolnostojącej


Suma oszacowania wynosi 317 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 75150010961210900857830000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.



SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL


Komornik Sądowy


Grzegorz Mrowiński



Image things

Darłowo , Zachodniopomorskie

144 593 zł | 1,00 m2

  • cena: 144 593 zł
  • 144 593 za m2