Kraków, Podgórze Duchackie

Mieszkanie | 182 175 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | 10 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie


Bożena Krupińska


Kancelaria Komornicza, Ślusarska 8, Kraków, 30-701 Kraków


tel. 122941832 / fax. 122941832


Sygnatura: KM 909/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Bożena Krupińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-27, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Sas-Zubrzyckiego 7, 30-611 M. Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00496755/5.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki
i przedpokoju o łącznej powierzchni 50,20m2.


Suma oszacowania wynosi 242 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 175,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w  formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 05249000050000453026316383.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
27.03.2019 12:00 - 13:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Bożena KrupińskaImage things

Kraków , Grzegórzki

10 400 000 zł | 3 928,65 m2

  • cena: 10 400 000 zł
  • 2 647 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

27 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 27 750 zł
  • 27 750 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

23 400 zł | 12,18 m2

  • cena: 23 400 zł
  • 1 921 za m2