Wysokie Mazowieckie, Podlaskie

Mieszkanie | 111 750 zł | 2 pokoje | 48,07 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem


Krzysztof Łapiński


Kancelaria Komornicza, Rynek Piłsudskiego 53, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie


tel. 86 275-02-12 / fax. 86 275-02-12


Sygnatura: Km 994/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 40546


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Łapiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-04-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę przy ul. Ludowa 44 w sali nr C, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  - lokalu mieszkalnego o pow. łącznej 48,07 m2 i składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, łazienki oraz wc należącego  do dłużników: położonego 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 2a/23,
dla którego  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze LM1W/00040546/0. Do lokalu przynależy komórka
oraz z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 4807/2101943  (KW LM1W/00038853/8). Suma oszacowania wynosi 149 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 900,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowa 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Krzysztof ŁapińskiImage things

Wysokie Mazowieckie , Podlaskie

111 750 zł | 2 pokoje | 48,07 m2 | 3 piętro

  • cena: 111 750 zł
  • 2 325 za m2