Michorzewo, Wielkopolskie

Mieszkanie | 104 273 zł | 3 pokoje | 76,20 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Jacek Dauter


Komornik Sądowy Nowy Tomyśl


przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu.


Poznańska 13, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl


tel. 614423744 / fax. 614423744


Sygnatura: Km 1382/11


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIJacek Dauter Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2019 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy pl.Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ,KUŚLIN, 64-315 Michorzewo, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1N/00022572/2.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny Nr 17 w budynku mieszkalnym Nr 10 położonym w Michorzewie przy ul. Osiedlowej o numerze księgi wieczystej KW PO1N/00022572/2, wraz z udziałem współnych budynku i prawie własności 762/14754 części o nr KW PO1N/00019194/4, położony na drugim piętrze, w budynku pobudowanego na działce gruntowej Nr 188/1, o pow. 0,2351 ha, araz z przynależną piwnicą usytuowaną w podziemnej kondygnacji budynku .W lokalu wyodrębniono: trzy pokoje, kuchnię, łazienkę, wc oraz korytarz i balkon powierzchnia użytkowa Pu = 69,20 m2 z przynależną piwnicą usytuowaną w podziemnej kondygnacji budynku o pow. 7,00 m2 . Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co z dala czynne. Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” posiada wpis: Zarząd niniejszą nieruchomością określony w umowie sprzedaży z dnia 24.02.1995r. Rep. A 1759/95UWAGA: Istnieje niezgodność wpisu odnośnie oznaczenia ewidencyjnego budynku. Widniejący w księdze wieczystej budynek mieszkalny nr 480D obecnie jest oznaczony nr 10


Suma oszacowania wynosi 139 030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 272,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 903,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.


RĘKOJMIĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ W PRZEDDZIEŃ LICYTACJI


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu mieszczącym się pod adresem: pl.Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jacek Dauter


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI NA STRONIE:


www.komornikjacekdauter.nowy-tomysl.com.pl

Image things

Gniezno , Wielkopolskie

20 700 zł | 11,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 20 700 zł
  • 1 768 za m2
Image things

Ostrów , Wielkopolskie

302 857 zł | 144,97 m2

  • cena: 302 857 zł
  • 2 089 za m2
Image things

Złotów , Wielkopolskie

109 350 zł | 53,30 m2

  • cena: 109 350 zł
  • 2 052 za m2