Rudnik, Lubelskie

Obiekt | 602 063 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
15 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00
w sali nr V Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci:
działka nr 120/1 o pow. 0,8000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, garażem, budynkiem stodoły, budynkiem kurnika z halą produkcyjną oraz zapleczem socjalnym, położona w miejscowości Rudnik, gm. Kąkolewnica, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00009903/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 802 750,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 602 062,50 zł. Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia. Łączna wartość służebności osobistych obciążających działkę wynosi 23 360,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w
Bank BGŻ BNP Paribas SA 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.
Licytant przystępujący do licytacji nieruchomości musi spełniać wymagania wskazane w treści Ustawy o kształtowaniu ustroju z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012 poz. 803) tj. ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r. licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

Image things

Chełm , Lubelskie

196 575 zł | 120,00 m2

  • cena: 196 575 zł
  • 1 638 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

178 800 zł | 2 pokoje | 50,78 m2 | 1 piętro

  • cena: 178 800 zł
  • 3 521 za m2
Image things

Parczew , Lubelskie

1 130 400 zł | 1 193,40 m2

  • cena: 1 130 400 zł
  • 947 za m2