Kartuzy, Pomorskie

Obiekt | 3 320 000 zł | 994,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 320 000 zł
 • Miasto: Kartuzy
 • Powierzchnia: 994,97 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 3 337 zł
 • Ulica: Parkowa 8
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 500 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26543X62163709
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-02 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości Moniki Mazur prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kartuzach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości położonych w Kartuzach przy ul. Parkowej 8 i 10, tj.

Nieruchomość gruntowa:
- zabudowana (2) dwoma budynkami mieszkalno – usługowymi o pow. 994,97m2 i 1800,16m2 stanowiąca działki nr 150/1, 150/3, 149/1, 151, 175,
- niezabudowana stanowiąca działki 150/2, 149/2, obręb 8 m. Kartuzy, o łącznej powierzchni tych działek wynoszącej 3.130,00m2.
Ww. nieruchomości opisane są w księgach wieczystych: GD1R/00012470/5, GD1R/00004405/0, GD1R/00006584/2, GD1R/00006585/9, GD1R/00012471/2, które prowadzi V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach.

Cena wywoławcza: 3.320.000,00 zł. (trzy miliony trzysta dwadzieścia tysiące złotych 00/100 zł.) + należny podatek VAT.

Wadium w wysokości 500. 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych 00/100)

należy wpłacić do dnia 2 kwietnia 2019r., na niżej podany rachunek bankowy: GRUPA LOCUM Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej,
BANK PEKAO S.A.
nr rachunku: 23 1240 5400 1111 0010 6850 0789.

OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU:

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa wymagają uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu na nabycie danej rzeczy, nieruchomości lub prawa, uczestnik przystępujący do przetargu powinien posiadać stosowne zezwolenie lub promesę otrzymania zezwolenia i załączyć ją do oferty.

2. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie przetargu oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

3. Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty posiadające zadłużenie w stosunku do firmy Grupa Locum Monika Mazut w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kartuzach.

4. Uczestnik przystępuje do przetargu przez złożenie oferty i wpłacenie wadium. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnym napisem “PRZETARG”, do dnia 2 kwietnia 2019 roku, do godziny 15:00, w biurze podawczym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w budynku B.

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk Wydział VI Gospodarczy S.S.R Jacek Werengowski
sygn. akt: VI GUp 82/16
Grupa Locum Monika Mazur w upadłości likwidacyjnej

PRZETARG

5. Pisemna (pod rygorem nieważności) oferta powinna zawierać:
a. dane personalne uczestnika przetargu wraz z adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego w przypadku obywateli polskich, bądź innego dokumentu tożsamości w przypadku pozostałych osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - firmę bądź nazwę, adres siedziby oraz rejestr, w którym dany podmiot został zarejestrowany,
b. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż wskazany w punkcie powyżej) uczestnika przetargu oraz numer telefonu do uczestnika przetargu lub osoby przez niego wskazanej, jako właściwej do reprezentowania go w przetargu,
c. w przypadku, gdy oferent będzie reprezentowany przez pełnomocnika, do zgłoszenia winno być załączone pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego (pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu),
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje bez zastrzeżeń. Brak takiego oświadczenia nie dyskwalifikuje oferty, jednak oferent związany jest ustaleniami zawartymi w regulaminie,
e. oświadczenie, iż wobec oferenta nie zachodzą przesłanki wskazane w pkt 3 niniejszego ogłoszenia, wykluczające go z możliwości wzięcia udziału w przetargu,
f. wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium – pod rygorem odrzucenia oferty ,
g. oferowaną cenę nabycia NETTO,

6. Uczestnik obowiązany jest dołączyć do oferty:
a. aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podlega ujawnieniu w tym rejestrze,
b. aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wraz z oświadczeniem małżonka uczestnika o zgodzie na złożenie przez uczestnika oświadczenia woli w przedmiocie nabycia nieruchomości lub odpisem umowy majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że zgoda małżonka nie jest wymagana,
c. aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz umowę spółki cywilnej jeżeli uczestnik prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej oraz uchwałę spółki wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości w drodze przetargu jeżeli jest wymagana zgodnie z postanowieniami umowy spółki cywilnej wraz z oświadczeniem małżonka uczestnika lub odpisem umowy majątkowej małżeńskiej, jak w punkcie powyżej,
d. zgodę właściwego organu uczestnika przetargu, jeżeli jest ona niezbędna dla ważnego zawarcia umowy sprzedaży w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,
e. w przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych wraz z tłumaczeniem przysięgłym tych dokumentów na język polski, przy czym obowiązek złożenia odpisu z właściwego rejestru nie ciąży na uczestniku, gdy przepisy właściwe dla siedziby uczestnika nie przewidują prowadzenia rejestru podmiotów gospodarczych.

7. Wszelkie dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza lub w innej formie równoważnej z oryginałem chyba, że odpis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma charakter wydruku komputerowego. Wszelkie pisemne oświadczenia wymagane w treści niniejszego regulaminu winny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

8. Oferent ma obowiązek zapoznania się ze wszelkimi okolicznościami dotyczącymi nieruchomości w terminie przewidzianym dla składania ofert. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wad fizycznych oraz prawnych nieruchomości (z wyjątkiem wad ukrytych) podnoszone po dacie złożenia oferty nie będą uwzględniane. Wgląd do dokumentacji tylko w biurze syndyka przy ul. Marynarki Polskiej 96, 80-955 Gdańsk.

9. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w budynku B, w sali nr B 65 w obecności Sędziego - Komisarza, Oferentów i Syndyka w dniu 4 kwietnia 2019r., o godz. 12.30. Na tę okoliczność zostanie sporządzony stosowny protokół.

Szczegółowe warunki przetargu oraz informacje o nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96
pod numerami telefonów: 58/76-67-111 lub 600-287-655 oraz w Kartuzach
pod numerem telefonu: 500-062-708.

Image things

Kartuzy , Pomorskie

278 625 zł | 264,80 m2

 • cena: 278 625 zł
 • 1 052 za m2
Image things

Kartuzy , Pomorskie

2 800 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 800 000 zł
 • 2 800 000 za m2