Poręba Wielka, Małopolskie

Obiekt | 116 250 zł | 78,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
2 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30
w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej - działki o nr 729, 732/2, 732/7, 732/3, 733/2, 738/2, 1176, 1177 położone w miejscowości Poręba Wielka gm. Oświęcim, o pow. całkowitej 1,3256 ha. Działki 729,732/2, 732/7, 732/3, 1176, 1177 zabudowane budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 78 m2, dz. nr 733/2, 738/2 - niezabudowane uprawiane rolniczo, sposób korzystania: gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami oraz grunty rolne zabudowane; Widoczny na mapach budynek mieszkalny nr 9 (posadowiony na działce 732/2) nie istnieje w terenie od około 20 lat. Na działce nr 732/3 posadowiony budynek gospodarczy- stodoła murowano- drewniana o pow. zab. 78 m2, pow. użytkowa 63,90 m2 (wg obmiaru w świetle ścian) + 16m2 - drewniana szopka przy budynku. Działki nr 733/2 i 738/2 o łącznej pow. 0,5582ha - niezabudowane. Teren ogrodzony, płaski. Dostęp - po drogach gruntowych - bez wpisanej do KW służebności drogi. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działki 732/7, 1176, 1177, 729, 732/3 znajdują się w terenach oznaczonych MNZ - obszary zabudowy ekstensywnej, jednorodzinnej i zagrodowej, a działki 738/2, 733/2 w terenach R - użytków rolnych. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00020167/8
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 155 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 116 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15 500,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).
UWAGA: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej- art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2016 poz. 2052). Sprzedaż niniejszej nieruchomości podlega ograniczeniom wskazanym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2016 poz. 2052) - do licytacji nieruchomości rolnych mogą przystąpić rolnicy indywidualni i inne podmioty stosownie do art. 2a wskazanej ustawy.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Image things

Poręba Wielka , Małopolskie

103 333 zł | 78,00 m2

  • cena: 103 333 zł
  • 1 325 za m2