Solec Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 402 667 zł | 187,46 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
9 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości należącej do dłużnika:położonej: 86-050 Solec Kujawski, ul. Polna 2, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00047547/4.
Działka o pow. 554 m2 zabudowana ok 10-letnim budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym (3 mieszkania) z zaadaptowaną częściowo kondygnacją piwniczną pod sklep. Pow. użyt. mieszkań 187,46 m2 (63,43 m2, 67,78 m2, 56,25 m2), pow. użyt. pomieszczeń usługowych 60,36 m2, dodatkowo pow. pomocnicza 37,55 m2 (komunikacja, pom. gosp. kotłownia). Budynek w dostatecznym stanie technicznym w części nieużytkowany (sklep w podpiwniczeniu, lokale na I piętrze i poddaszu).
Suma oszacowania wynosi 604 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 402 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 400,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 08.04.2019 r. Postąpienie o 4 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 1020 5011 0000 9102 0181 0555
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 341 333 zł
  • 357 za m2
Image things

Solec Kujawski , Kujawsko-Pomorskie

92 025 zł | 2 pokoje | 41,88 m2 | 4 piętro

  • cena: 92 025 zł
  • 2 197 za m2
  • cena: 475 500 zł
  • 3 541 za m2