Sokółka, Podlaskie

Lokal użytkowy | 303 770 zł | 185,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 303 770 zł
 • Miasto: Sokółka
 • Powierzchnia: 185,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 1 642 zł
 • Ulica: Kołłątaja 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 377 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 26517X62102817
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-27 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce

Osiedle Centrum 17informuje, że w dniu 28 marca 2019r. odbędzie się II przetarg

na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego posadowionego w parterze budynku Nr 2 przy ul. Kołłątaja w Sokółce, o powierzchni użytkowej 185 m2, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oznaczony jako działka nr 234/5, obr. 34 – Sokółka, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – za cenę wywoławczą 303.770 (słownie: trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt) zł.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu przetargu na wyłonienie nabywcy prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu lub garażu (dalej: „Regulamin”) i wniesienie wadium w wysokości 30.377 (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) zł na konto Spółdzielni Nr 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823 w terminie do dnia 27 marca 2019r. Za datę wpłaty wadium rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Spółdzielni.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 marca 2019 o godz. 8:15 w siedzibie Spółdzielni Centrum 17 w Sokółce.
Osoby przystępujące do przetargu winne zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty
Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zł.
Wylicytowaną kwotę oraz dodatkowe koszty należy wpłacić w ciągu 30 dni od dnia przetargu na konto Spółdzielni Nr 67 1020 1332 0000 1302 0026 7823.
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy przystępujący do przetargu nie uczestniczył w nim, a także w przypadku, gdy wygrywający przetarg w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wpłaci na konto Spółdzielni zaoferowanej w przetargu kwoty lub uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w tym także poprzez niedostarczenie wymaganych do zawarcia umowy dokumentów.
Zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego z wyłonionym nabywcą nastąpi w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię.
Koszty przygotowania dokumentacji związanej ze zbyciem lokalu, wyceny wartości rynkowej lokalu oraz koszty za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, a także koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, obciążają nabywcę. Na nabywcy będzie spoczywał także obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych PCC w wysokości 2% wartości transakcji.
Transakcja podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.). Spółdzielnia zaznacza, że w przypadku zmiany do daty transakcji przepisów prawa w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po zawarciu umowy sprzedaży, inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.
Szczegółowe zasady przetargu określa Regulamin, który jest wyłożony w siedzibie Spółdzielni, Os. Centrum 17 w Sokółce, pok. nr 4.


Szczegółowe informacje udzielane są pod tel. 85 711-24-91 lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni /pokój nr 4/.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniach: 25-27.03.2019r. po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Technicznym Tel. 85 711 3421.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia w przypadku, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Image things

Zambrów , Podlaskie

42 534 zł | 1,00 m2

 • cena: 42 534 zł
 • 42 534 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

15 620 zł | 18,66 m2

 • cena: 15 620 zł
 • 837 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

15 660 zł | 18,78 m2

 • cena: 15 660 zł
 • 834 za m2