Tryszczyn, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 61 000 zł | 48,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ KORONOWA działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. nr 2204 ze zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. nr 1490),
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Koronowo Oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości, Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza Wadium zł 1 Godzina netto zł
przetargu Tryszczyn
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu zabudowanego budynkiem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, o funkcji handlowo-usługowej. Powierzchnia zabudowy budynku Dz. Nr 609/2 wynosi 48 m2. Budynek jest prostokątną zwartą bryłą z dwuspadowym dachem kryty blachą falistą. Pow. 726 m2 Sciany budynku są murowane z cegły, obustronnie otynkowane. Okna pojedynczo szklone. Wrota dwu skrzydłowe, stalowe. Ogólny stan techniczny budynku określa się jako zły. Nieruchomość położona na terenie gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt znajduje się w strefie gleb wysokiej klasy bonitacyjnej oraz leży w obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego. Kształt działki nieregularny, wieloboku, częściowo ogrodzona płotem z siatki opartych na słupkach, położona w bezpośrednim sąsiedztwie stawu. Dojazd do nieruchomości korzystny. W III i IV dziale kW nr BY1B/00067466/8 brak wpisów i ograniczeń. W przypadku przeznaczenia i wykorzystania przez Nabywcę nieruchomości na usługi i handel, zastrzega się rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął bezskutecznie. Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 pok. 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy BS w Koronowie nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009 w terminie do dnia 10.04.2019 r., za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunku bankowym gminy. Wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, wyznaczonym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Pozostała kwota należna z tytułu nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Nabywca nieruchomości ponosił będzie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 ze zm.). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. W przypadku zatarcia znaków granicznych nieruchomości na gruncie ich wznowienie obciąża Nabywcę. Przed przystąpieniem do przetargu nabywca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz, że znany mu jest stan techniczny, faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń i nie będzie wnosić ich w przyszłości. Infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania nieruchomości oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu nabywca wykona całkowicie we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88).

  • cena: 424 350 zł
  • 2 393 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

119 000 zł | 3 pokoje | 81,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 119 000 zł
  • 1 467 za m2
Image things

Będzitowo , Kujawsko-Pomorskie

27 750 zł | Kawalerka | 43,70 m2 | Parter

  • cena: 27 750 zł
  • 635 za m2