Siedliszcze, Lubelskie

Dom | 27 700 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 27 700 zł
 • Miasto: Siedliszcze
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 27 700 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 770 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26506X62077055
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-18 - Co to znaczy?

Opis

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ – LICYTACJA USTNA
nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa, z terenu gminy Wola Uhruska, powiat włodawski, woj. lubelskie.
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wymienione w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w dniu 07.01.2019r. w Urzędzie Gminy Wola Uhruska, sołectwie
Siedliszcze, Lubelskiej Izbie Rolniczej w Lublinie, KOWR SZGZ w Urszulinie oraz na ogólnopolskiej stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl ;
Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustaw; z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 91) oraz ustawy z dnia 08.07.2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.04.2012 roku w sprawie szczegółowego trybu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. ( Dz. U. poz.208) w
sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości
oprocentowania rozłożonej na raty należności.
UWAGA!!! Wpłata wadium wyłącznie na konto KOWR nr 83 1130 1206 0028 9154 7820 0002.

Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, murowanym
budynkiem gospodarczym i studnia kopaną – wartość zabudowań 16.600,00 zł.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku, o godzinie 900
w siedzibie KOWR O/T Lublin Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Urszulinie.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest też:
1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie KOWR najpóźniej o godzinie 800 w dniu przetargu. Konto KOWR O/T Lublin nr 83 1130 1206 0028 9154 7820 0002.
Oferent zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty – potwierdzenie przelew

Image things

Hańsk , Lubelskie

178 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 178 500 zł
 • 178 500 za m2
Image things

Kolonia Zastawie , Lubelskie

157 125 zł | 88,00 m2

 • cena: 157 125 zł
 • 1 786 za m2
Image things

Łęczna , Lubelskie

321 667 zł | 1,00 m2

 • cena: 321 667 zł
 • 321 667 za m2