Bronowice, Bronowice

Obiekt | 104 200 zł | 780,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 104 200 zł
 • Miasto: Bronowice
 • Powierzchnia: 780,00 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 134 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 840 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26504X62072371
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-18 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu przetargu ustnego na sprzedaż mienia
stanowiącego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 91), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 585) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 roku poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości pochodzących ze zlikwidowanego
PPGR Strzelce Klasztorne
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym w dniu 28.01.2019 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Baczynie, Urzędzie Gminy Strzelce Kraj., sołectwie Bronowice, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., a także portalu www.kowr.gov.pl. obręb Bronowice– gmina Strzelce Kraj.

Działka nr 184/62 w studium: obszary aktywności gospodarczej.
Uwaga !
Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Nabywca w oparciu o otrzymane mapę i opis nieruchomości ustala granice na własny koszt.
Wznowienie granic przez KOWR będzie możliwe na koszt nabywcy. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
Dla działki prowadzona jest księga wieczysta GW1K/00028128/3
Środki trwałe: stodoła nr inw. 35/29 pow. zabudowy 780 m2
Na działce znajdują się fundamenty po byłym budynku gospodarczym.
powierzchnia ogólna - 0,5269 ha
( użytków rolnych – 0,5269 ha )
w tym gr. rolne zab. 0,5269 ha
Klasy gleb: Br-RIVa – 0,5269 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 104.200 zł
Minimalne postąpienie wynosi 2.100 zł
Wadium wynosi 20.840 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. o godzinie 1100 będzie w siedzibie KOWR OT
w Gorzowie Wlkp. , ul. F. Walczaka 25, pokój 108 A
Zapłata za nabywane mienie winna być dokonana w całości przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży.
Do ceny wywoławczej nieruchomości zostały doliczone koszty przygotowania jej do sprzedaży.
Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
UWAGA!
Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa KOWR przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od KOWR.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie do dnia 18.03.2019 r. wpłaty wadium na rachunek nr 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.
Dodatkowo uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz postanowieniami umowy sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
3. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4. Oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego a jeśli władały to, że na wezwanie KOWR opuściły te nieruchomości.
5. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem:
− umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,
− aktualnego odpisu z rejestru handlowego,
− aktualnej listy wspólników,
(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).
− uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość).
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2014 roku , poz. 1380 z późn. zm.).
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg powinno zostać wpłacone przez oboje małżonków. Ponadto, wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 roku, poz. 540) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały zgodnie
z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Image things

Kraków , Krowodrza

22 250 zł | 11,59 m2

 • cena: 22 250 zł
 • 1 920 za m2
Image things

Zgłobice , Małopolskie

2 464 362 zł | 194,00 m2

 • cena: 2 464 362 zł
 • 12 703 za m2
Image things

Kozłów , Małopolskie

70 000 zł | 133,00 m2

 • cena: 70 000 zł
 • 526 za m2