Korolówka, Lubelskie

Dom | 15 900 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 15 900 zł
 • Miasto: Korolówka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 15 900 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 600 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26503X62070029
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-20 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ – LICYTACJA USTNA
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, z terenu gminy WŁODAWA, powiat włodawski, woj. lubelskie.
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości wymienione w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w dniu 12.02.2019r. w Urzędzie Gminy Włodawa, n/w
sołectwie, Lubelskiej Izbie Rolniczej w Lublinie, KOWR SZGZ w Urszulinie oraz na ogólnopolskiej stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl ;
Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustaw; z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 91) oraz ustawy z dnia 08.07.2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.04.2012 roku w sprawie
szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. poz. 540) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. ( Dz.
U. poz.208) w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności.
UWAGA!!! Wpłata wadium wyłącznie na konto KOWR nr 83 1130 1206 0028 9154 7820 0002


Sprzedaż dz. nr 113/2 o pow. 0,08 ha, obręb Korolówka, gm. Włodawa. Tereny zabudowy zagrodowej. Nr KW LU1W/00023001/4.Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym kwalifdikującym się do rozbiórki.Przetarg ograniczony na sprzedaż odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2019 roku, o godzinie 9
00
w siedzibie KOWR O/T Lublin Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Urszulinie.
U W A G A ! ! !
W przetargu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne wymienione w art. 29, ust.3b, pkt.1) i 3bb, pkt1) Ustawy z dnia
19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.poz.91) tj.
rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana
do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą oraz osoby które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego
okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego określonego w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
w przypadku gdy osoby te w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy miały nie więcej
niż 40 lat, jeśli zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu oraz jeśli w terminie, miejscu i formie wyznaczonych w ogłoszeniu o
przetargu wniosą wadium i spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu oraz stawią się na przetarg ustny.
Warunkiem zakwalifikowania do przetargu ograniczonego osób fizycznych jest złożenie w siedzibie KOWR O/T Lublin Sekcji
Zamiejscowej w Urszulinie, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do godz. 1530 dnia
20 marca 2019r

Image things

Dęblin , Lubelskie

61 500 zł | 2 pokoje | 88,63 m2 | 1 piętro

 • cena: 61 500 zł
 • 694 za m2
Image things

Parczew , Lubelskie

552 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 552 750 zł
 • 552 750 za m2
Image things

Wola Niemiecka , Lubelskie

3 500 000 zł | 3 573,97 m2

 • cena: 3 500 000 zł
 • 979 za m2