Bronowice, Bronowice

Obiekt | 56 200 zł | 407,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 56 200 zł
 • Miasto: Bronowice
 • Powierzchnia: 407,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 138 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 240 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26502X62067687
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-18 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu przetargu ustnego na sprzedaż mienia
stanowiącego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie ustawy z dnia 19
października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 91), ustawy
z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 585) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich
części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 roku poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości pochodzących ze zlikwidowanego
PPGR Strzelce Klasztorne
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym w dniu 28.01.2019 roku w siedzibie Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Baczynie, Urzędzie Gminy Strzelce Kraj., sołectwie Bronowice, Lubuskiej Izbie
Rolniczej oraz siedzibie KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., a także portalu www.kowr.gov.pl.
obręb Bronowice– gmina Strzelce Kraj.

Działka nr 184/60 w studium: obszary zabudowy mieszkaniowej.
Uwaga !
Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic
nieruchomości. Nabywca w oparciu o otrzymane mapę i opis nieruchomości ustala granice na własny koszt.
Wznowienie granic przez KOWR będzie możliwe na koszt nabywcy. Kupujący zobowiązany będzie
do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z roszczeniami wobec KOWR w przypadku, gdyby
na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych
z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
Dla działki prowadzona jest księga wieczysta GW1K/00028128/3
Środki trwałe: stodoła nr inw. 33/28 pow. zabudowy 407 m2
powierzchnia ogólna - 0,3019 ha
( użytków rolnych – 0,3019 ha )
w tym gr. rolne zab. 0,3019 ha
Klasy gleb: Br-RIVa – 0,3019 ha
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.200 zł
Minimalne postąpienie wynosi 1.200 zł
Wadium wynosi 11.240 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. o godzinie 1000 będzie w siedzibie KOWR OT
w Gorzowie Wlkp. , ul. F. Walczaka 25, pokój 108 A
Zapłata za nabywane mienie winna być dokonana w całości przed podpisaniem
umowy kupna – sprzedaży.
Do ceny wywoławczej nieruchomości zostały doliczone koszty przygotowania jej do sprzedaży.
Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy
notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
UWAGA!
Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa KOWR
przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od
KOWR.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie do dnia 18.03.2019 r. wpłaty wadium na rachunek
nr 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra. Dowód wpłaty
wadium należy przedłożyć komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.
Dodatkowo uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz postanowieniami umowy sprzedaży
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
3. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
4. Oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego
a jeśli władały to, że na wezwanie KOWR opuściły te nieruchomości.
5. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem:
− umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,
− aktualnego odpisu z rejestru handlowego,
− aktualnej listy wspólników,
(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).
− uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy
osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw
upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość).
Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2014 roku , poz. 1380 z późn. zm.).
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg powinno zostać wpłacone przez oboje małżonków. Ponadto,
wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego
małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych
z przetargiem.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny
sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja
2012 roku, poz. 540) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały zgodnie
z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia
przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż
danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej
nieruchomości.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie przysługuje podmiotom w nim wymienionym.

Image things

Gubin , Lubuskie

637 000 zł | 4 760,52 m2

 • cena: 637 000 zł
 • 134 za m2
Image things

Szprotawa , Lubuskie

331 860 zł | 1,00 m2

 • cena: 331 860 zł
 • 331 860 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

25 000 zł | Kawalerka | 20,61 m2

 • cena: 25 000 zł
 • 1 213 za m2