Połajewo, Wielkopolskie

Obiekt | 179 100 zł | 1 007,49 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
w dniu 21 marca 2019r. o godz. 10.00
na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
położonych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gmina Połajewo, woj. wielkopolskie.
Zgodnie z wykazem opublikowanym w gazecie „Głos Wielkopolski” z dnia 13.02.2019r. przedmiotem sprzedaży są
nieruchomości nierolne, gruntowe, zabudowane, położone w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gminie Połajewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako:
Przetarg nr 1.
Działka nr: 372/40 - o pow. - 0,8699 ha, w tym: grunty rolne zabudowane – 0,8699 ha w klasach: Br-R-IVa-0,0144 ha;
Br-R-V-0,1287 ha; Br-R-VI-0,7268 ha; Zapisana w KW Nr PO2T/00026748/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance -
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie.
Nieruchomość położona ok. 7 km od miejscowości Połajewo. Bezpośredni dojazd drogami gminnymi (dz. nr 372/33 i 390/1).
Działka częściowo ogrodzona, grunt porośnięty chwastami, samosiejkami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości
rynkowej.
W skład nieruchomości wchodzą budynki, budowle i wyposażenie:
-magazyn nawozów - Nr inw. – 12/Fil,
-magazyn materiałów pędnych – Nr inw. – 6/Fil,
-magazyn-warsztat – Nr inw. – 14/Fil,
-budynek WC – brak Nr inw.,
-budynek sterowni suszarni – Nr inw. 595/163/Fil (konto P/B),
-opłotowanie w 1/2 – Nr inw. – 23/Fil,
-przenośnik taśmowy – Nr inw. – 562/Fil,
-przenośnik taśmowy – Nr inw. – 74B/Fil.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 179.100.00,-zł brutto, w tym wartość budynków, budowli, wyposażenia
47.000,00 zł.
Wadium wynosi 17.900,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi 1.800,00 zł
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Przeznaczenie: Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Połajewie XXI/141/2001 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo oraz uchwałą Rady Gminy w Połajewie X/78/2016 z dn. 17.03.2016r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo w/w działka została
zakwalifikowana jako teren pod zabudowę usługowo-produkcyjną o oznaczeniu UP. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Nieruchomość obciążona jest bezumownym użytkowaniem, w związku z czym kupujący w umowie sprzedaży oświadczy że:
”Kupujący jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem. Samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.”

Przetargi odbędą się w dniu 21 marca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie KOWR OT Poznań, Sekcja Zamiejscowa
Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, sala nr 5.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto KOWR Oddział
Terenowy w Poznaniu w BGK. nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej w dniu 20.03.2019r

Image things

Chotów , Wielkopolskie

105 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 105 000 zł
  • 105 000 za m2
Image things

Oborniki , Wielkopolskie

93 825 zł | 33,94 m2

  • cena: 93 825 zł
  • 2 764 za m2
Image things

Smardze , Wielkopolskie

164 355 zł | 1,00 m2

  • cena: 164 355 zł
  • 164 355 za m2