Słubice, Lubuskie

Obiekt | 349 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 349 000 zł
 • Miasto: Słubice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 349 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 69 800 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26493X62046609
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-21 - Co to znaczy?

Opis

O G Ł O S Z E N I E
o przeprowadzeniu III przetargu ustnego na sprzedaż mienia
stanowiącego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. (dalej także: Krajowy Ośrodek)
działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 91 ze zm.)
i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego
trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych,
warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek
szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r. poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości pochodzących ze zlikwidowanego Pomocniczego
Gospodarstwa Rolnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Słubicach
I. Gmina Słubice, obręb Słubice-3, działka nr 2/56
Powierzchnia nieruchomości: 1,2717 ha (1,2717 ha użytków rolnych) w tym:
grunty rolne zabudowane - 1,2177 ha
rowy - 0,0540 ha
Klasy gleb:
Br-RV – 1,2177 ha, W-RV – 0,0540 ha
Zabudowania:
Magazyn nawozów o powierzchni zabudowy 615,0 m2, drogi i place wewnętrzne – wszystkie
obiekty znajdują się w złym stanie technicznym
Nieruchomość w znacznej części porośnięta drzewami i krzewami. W granicach działki mogą znajdować
się inne podziemne niezaewidencjonowane media lub urządzenia do przesyłu.

Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości: GW1S/00028145/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 349.000 zł
Minimalne postąpienie wynosi 4.000 zł
Wadium wynosi 69.800 zł
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.
10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r

Image things

Słubice , Lubuskie

1 250 000 zł | 393,92 m2

 • cena: 1 250 000 zł
 • 3 173 za m2