Łazany, Małopolskie

Obiekt | 335 057 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 14.30 w sali 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny ul. Janińska 25 32-020 Wieliczka odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
zabudowana działka nr 522 o pow. 0,18 ha oraz działka nr 523/2 o pow. 0,03 ha
położone Łazany stanowiące własność dłużnika
posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR1I/00023018/4.

Działka nr 522 oszacowana jest na kwotę: 502.585,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 335.056,66 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny
oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce
lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do
jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Działki o regularnym kształcie prostokąta i spadkiem terenu w kierunku zachodnim.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta sprawy egzekucyjnej będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce od 18 kwietnia 2019 roku ( sygn. akt I Co 1671/15 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Chełmek , Małopolskie

59 496 zł | 2 pokoje | 32,04 m2 | 1 piętro

  • cena: 59 496 zł
  • 1 857 za m2
Image things

Wadowice , Małopolskie

2 000 000 zł | 401,52 m2

  • cena: 2 000 000 zł
  • 4 981 za m2
Image things

Kraków , Łagiewniki-Borek Fałęcki

341 647 zł | 2 pokoje | 68,11 m2 | 1 piętro

  • cena: 341 647 zł
  • 5 016 za m2