Żary, Lubuskie

Obiekt | 199 333 zł | 2 922,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Zawiszy Czarnego , 68-200 Żary, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00040675/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działek 293/213 i 293/214 o powierzchni 0,9589ha położonej w Żarach przy ul. Zawiszy Czarnego na terenie powojskowym, obecnie zagospodarowanym jako strefa usługowo-przemysłowa. Działka 293/213 zabudowana jest budynkiem z lat 70-tych XX w. po byłej pralni oraz kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej 2.922 m2, na działce znajduje się również utwardzony plac po składzie węgla o powierzchni 1.560,00m2. Działka nr 293/214 zabudowana jest budowlami związanymi funkcjonalnie z pralnią, czyli studnią oraz studzienkami technologicznymi, obecnie bez wartości użytkowej.

Suma oszacowania wynosi 299 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 199 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grzegorz Świtalski

Image things

Żary , Lubuskie

782 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 782 250 zł
  • 782 250 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

486 667 zł | 658,00 m2

  • cena: 486 667 zł
  • 740 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

129 750 zł | 3 pokoje | 80,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 129 750 zł
  • 1 607 za m2