Głubczyce, Opolskie

Dom | 66 667 zł | 121,28 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy 67,Chomiąża, 48-100 Głubczyce, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1G/00015384/0.
Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna nr 187 o powierzchni 0,6300ha stanowiąca nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 121,28m2 wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi. UWAGA : Sprzedaż nieruchomości podlega ograniczeniom wskazanym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016, poz. 2052).

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 88680004 1000 0008 7681 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
10.04.2019 10:00 - 14:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Szymczyk

Image things

Kluczbork , Opolskie

29 813 zł | 2 pokoje | 42,96 m2 | 1 piętro

  • cena: 29 813 zł
  • 694 za m2
Image things

Grodków , Opolskie

65 333 zł | 3 pokoje | 49,41 m2 | 4 piętro

  • cena: 65 333 zł
  • 1 322 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

416 667 zł | 227,56 m2

  • cena: 416 667 zł
  • 1 831 za m2