Wałcz, Zachodniopomorskie

Obiekt | 305 453 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2019 r. o godz. 10:40 w Sądzie Rejonowym w Wałczu I Wydział Cywilny 78-600 Wałcz,

ul. Bydgoska 13 w sali nr 10 odbędzie się drugalicytacjanieruchomości, których egzekucja została połączona na podstawie art. 926 § 1 kpc i należących do dłużnika:

b) położonej: 78-600 gm. Wałcz, Rudki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1W/00035088/8

stanowiącej nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 207/2 o powierzchni 0,1521 ha znajdująca się we wsi Rudki, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie zabudowana budynkiem dawnej gorzelni obecnie zaadoptowanej na cele produkcyjno - magazynowe wraz z częścią mieszkalną (dwa lokale)

Suma oszacowania wynosi: 442 603,00 złSuma oszacowania wynosi458 179,00 zł, zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi 305 452,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest45 817,90 zł. Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika:

SBL w Zakrzewie o/Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadima Gościk przy ul. Królowej Jadwigi 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

188 667 zł | 132,24 m2

  • cena: 188 667 zł
  • 1 427 za m2